Tìm địa điểm quay phim.

_ Việc quay một nội dung sẽ trở nên rất khó khăn nếu bạn đưa ra lựa chon sai, nếu bạn mong muốn một phối cảnh ngoài trời nhưng lại đi quay mọi thứ trong một căn phòng thì mọi việc làm gần như là vô nghĩa. Hãy để ý những địa điểm bạn có thể quay phim, từ đó cân nhắc xem câu chuyện nào có thể phù hợp với địa điểm đó.
%0